De Rotary Foundation is een non-profitorganisatie die Rotariërs toelaat zich in te zetten voor vrede en wereldwijde verstandhouding door zich in te zetten voor projecten m.b.t. gezondheidszorg, onderwijs en armoedebestrijding.

 

 

 

In 2005-06 ontving de Rotary Foundation giften voor een bedrag van 111,9 miljoen USD en kende meer dan 108 miljoen USD toe aan educatieve en humanitaire initiatieven van clubs en districten. Giften van Rotariërs gaan naar drie verschillende fondsen: het Programmafonds, dat toelagen uitreikt via de programma's van de Foundation, het Permanente Fonds, dat alleen de inkomsten uit beleggingen gebruikt ter ondersteuning van deze programma s, waardoor de toekomst van de Rotary Foundation op lange termijn verzekerd blijft, en het PolioPlusfonds.

 

Iedere ontvangen dollar draagt volledig bij tot de humanitaire en educatieve programma s waarvoor de Rotariërs zich wereldwijd inzetten. De clubs en districten kunnen bij de Rotary Foundation toelagen aanvragen voor de financiering van hun projecten. Om voldoende middelen in te kunnen zamelen heeft de Foundation de actie  Elk jaar een gift op touw gezet, die een gemiddelde bijdrage beoogt van 100 USD per Rotariër.

 

 

 

Educatieve programma's

 

De educatieve programma s van de Foundation willen de internationale verstandhouding promoten door mensen uit verschillende landen en culturen met elkaar in contact te brengen.

Jaarlijks worden studiebeurzen toegekend aan ongeveer 800 jongeren die zich, tijdens hun universitaire studies in het buitenland, inzetten als Rotary-'goodwill-ambassadeur'.

Het is eveneens mogelijk een beurs te krijgen voor tweejarige studies aan een Rotarycentrum voor Internationale Studies inzake Vrede en Conflictbeheersing. Er worden tevens beurzen toegekend voor een cursus van drie maanden hieromtrent aan de universiteit van Bangkok.

De Group Study Exchange (GSE) is een uitwisselingsprogramma tussen districten uit verschillende landen. Het programma staat open voor jonge beroepsmensen tussen 25 en 40 jaar.

De toelagen voor universiteitsprofessoren laten hun toe les te geven in ontwikkelingslanden, waar hun wetenschappelijke kennis nuttig kan zijn.

 

 

 

Humanitaire programma's

 

Via de humanitaire programma s kunnen Rotariërs internationale acties steunen, bijvoorbeeld de aanleg van sanitaire installaties of waterputten, medische zorg, alfabetiseringscursussen en andere essentiële zaken voor mensen in nood. Het succes van deze acties houdt gelijke tred met de door Rotariërs geleverde inzet en bijdragen.

  • Matching Grants helpen de clubs en districten internationale projecten op te zetten met clubs of districten in het buitenland.
  • De vereenvoudigde districtstoelagen stellen de districten in staat lokale of internationale serviceprojecten te financieren.
  • De toelagen voor vrijwilligers vergoeden de reis van Rotariërs en hun partners die een buitenlandse opdracht aanvaarden.
  • Health, Hunger and Humanity (3-H) Grants financieren duurzame ontwikkelingsprojecten die te grootschalig zijn om door één club of district uitgevoerd te worden.

 

 

 

PolioPlus

 

Het programma PolioPlus financiert de aankoop van vaccins en het transport ervan tijdens vaccinatiecampagnes. Het steunt ook projecten voor sociale mobilisatie, toezicht en laboratoria. RI heeft reeds 650 miljoen US$ uitgegeven en heel wat vrijwilligers ingezet om meer dan twee miljard kinderen van minder dan vijf jaar in te enten. Zo worden elk jaar 500.000 poliogevallen vermeden en is hun aantal wereldwijd met 99 % gedaald. Rotary werkt hiervoor samen met de Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef en de Amerikaanse Centra voor Ziektepreventie en  bestrijding.